Disclaimer

Het gebruik van de website www.fabiton.nl (de “Website”) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Door deze website of aan deze website gelinkte of naar deze website verwijzende websites of domeinnamen te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Fabiton BV (hierna verder te noemen “Fabiton”) en aanverwante partijen, eigenaar van de Website, behouden zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de inhoud en gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige vorm van voorafgaande schriftelijke melding.

Aan de Website kunnen geen rechten worden ontleend: afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud. Fabiton en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke vergissingen in verband met de Website.

Aansprakelijkheidsbeperking

Op alle vermelde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Fabiton en aanverwante partijen van toepassing, gedeponeerd bij de K.v.K te Leeuwarden onder nr. 01105014.

De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en hoewel Fabiton en aanverwante partijen zich inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie. Fabiton en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming of kennelijke vergissingen in verband met de Website. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn Fabiton en aanverwante partijen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In geen geval zal Fabiton en aanverwante partijen aansprakelijk zijn voor indirecte schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, evenmin wanneer Fabiton en aanverwante partijen of Solidariteitsfonds op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. De in onze website voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen te geven.

Het is de verantwoording van de verwerker/gebruiker van  onze producten om vast te stellen of de Fabiton producten geschikt zijn voor de geplande toepassing. Al onze producten dienen conform de geldende  inbouwvoorschriften te worden ingebouwd en verwerkt. Doordat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen er geen garanties of aanbevelingen worden ontleend. Fabiton is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade hoe dan ook ontstaat, door het gebruik van de informatie welke op de Fabiton website beschikbaar is. Fabiton behoudt het recht om specificaties/afbeeldingen/tekeningen/maatvoeringen/etc. te wijzigen.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Fabiton en aanverwante partijen niet gecontroleerd en Fabiton en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Fabiton en aanverwante partijen. Fabiton en aanverwante partijen creëerden deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

Fabiton en aanverwante partijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software of hardware problemen die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

a. Inhoud en presentatie van de Website
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Fabiton en aanverwante partijen.

b. Documenten
Fabiton en aanverwante partijen staan het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Fabiton en aanverwante partijen duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

c. Namen
Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Fabiton en aanverwante partijen zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie daartoe tevens de Privacy Policy van Fabiton.